NATJEČAJI ZA ZAPOŠLJAVANJE

OBJAVLJENO 18.11.2019.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 , 07/17 i 68/18), članka 6. Pravilnika o radu Osnovne škole „Antunovac“ i članka 4. i 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi „Antunovac“ ravnatelj Osnovne škole „Antunovac“, Školska ulica 15, 31216 Antunovac raspisuje

                                  NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

MJESTO RADA: Osnovna škola „Antunovac“, Školska ulica 15, 31216 Antunovac (sjedište poslodavca), a po potrebi i izvan sjedišta poslodavca u Područnoj školi Ivanovac

RADNO MJESTO ZA KOJE SE RASPISUJE NATJEČAJ: SPREMAČ/ICA

BROJ IZVRŠITELJA: 1 izvršitelj

TJEDNO RADNO VRIJEME: 40 sati tjedno.

TRAJANJE UGOVORA O RADU: Ugovor se sklapa na određeno, puno radno vrijeme zbog zamjene djelatnice na bolovanju.

UVJETI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA: Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa propisani su u članku 105. stavku 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14 - RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18), članku 6. Pravilnika o radu Osnovne škole „Antunovac“ i odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi „Antunovac“.

DOKUMENTI I PRILOZI KOJE JE POTREBNO PRILOŽITI UZ PRIJAVU NA NATJEČAJ:

  1.   Prijavu na natječaj vlastoručno potpisanu;
  2.   Životopis vlastoručno potpisan;
  3.   Presliku svjedodžbe o završenom osnovnoškolskom ili srednjoškolskom obrazovanju;
  4.   Preslikudomovnice;
  5.   Presliku rodnog lista;
  6.   Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 2 mjeseca;
  7.   Elektronički zapis (potvrda) o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO (ne starije od 2 mjeseca);

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici. Isprave priložene u neovjerenoj preslici ne vraćaju se kandidatima nakon završetka natječaja.

NAPOMENA ZA KANDIDATE S PRAVOM PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU: Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj jasno i nedvosmisleno pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ispunjavanju uvjeta za pravo na koje se poziva.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti temeljem članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17.) dužan je u prijavi na natječaj jasno i nedvosmisleno pozvati se na to pravo, uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti odgovarajuće dokaze kojima dokazuju ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, a koji su sadržani u članku 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br 121/17.).

Popis dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17.) navedeni su i nalaze se na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

TESTIRANJE KANDIDATA: Sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi „Antunovac“ za kandidate na natječaju obvezno je testiranje.  

Pravo na pristup testiranju kandidati na ovom natječaju ostvaruju na način propisan u članku 6., stavak 8. i 10. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi „Antunovac“.

Način i postupak vrjednovanja kandidata na testiranju, sadržaj testiranja, utvrđivanje bodovne liste, rangiranje kandidata na bodovnoj listi i odabir među rangiranim kandidatima propisan je Pravilnikom o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi „Antunovac“ koji se nalazi na poveznici http://www.osantunovac.hr/hr/1677/pravilnici-skole/

Poziv na testiranje s imenima kandidata, pravne i druge izvore za pripremu kandidata za testiranje Povjerenstvo objavljuje u roku od 3 dana od dana imenovanja Povjerenstva i najmanje 3 dana prije održavanja pisane provjere na poveznici:

http://www.osantunovac.hr/hr/9830/testiranje-kandidata/

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA: 8 dana od dana objave natječaja

NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVE: Prijave na natječaj mogu se dostaviti osobno u tajništvo Škole, poštom ili elektroničkom poštom.

Kod osobne dostave ili dostave poštom na zatvorenoj omotnici potrebno je naznačiti „za natječaj za radno mjesto spremač/ica„.

Prijave koje se dostavljaju elektroničkom poštom u predmetu e-maila trebaju sadržavati naznaku „za natječaj za radno mjesto spremač/ica„ i priložene dokumente isključivo u .pdf formatu pri čemu životopis i prijava na natječaj trebaju biti skenirani ili fotografirani s vidljivim vlastoručnim potpisom i priloženi u .pdf formatu.

ADRESA ZA DOSTAVU PRIJAVA POŠTOM: Osnovna škola „Antunovac“, Školska ulica 15, 31216 Antunovac

E-MAIL ADRESA ZA DOSTAVU PRIJAVA: ured@os-antunovac.skole.hr

VRIJEME I NAČIN OBJAVE REZULTATA NATJEČAJA: Rezultati natječaja bit će objavljeni u roku od 15 dana od dana davanja suglasnosti Školskog odbora ravnatelju za zapošljavanje odabranog kandidata. Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Škole na poveznici

http://www.osantunovac.hr/hr/1862/rezultati-natjecaja/

Kandidati koji su se pozvali na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima bit će obaviješteni na način i u roku propisanima u posebnim propisima.

OSTALE NAPOMENE UZ NATJEČAJ:

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola (čl. 13 st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova).

Kandidatom na natječaju smatrat će se samo osoba koja je podnijela pravodobnu i potpunu prijavu na način utvrđen ovim natječajem te ispunjava sve formalne uvjete iz natječaja.

Podatci koje Osnovna škola „Antunovac“ prikupi od kandidata tijekom natječajnog postupka koristit će se i dalje obrađivati u skladu s propisima koji reguliraju daljnju obradu osobnih podataka. Podnošenjem prijave na natječaj smatra se da je kandidat suglasan da se njegovi podatci obrađuju samo u potrebnom obimu i u svrhu potrebe natječaja od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja.

Natječaj je objavljen na web stranici HZZ-a i web stranici škole dana 18.11.2019. i traje do 26.11.2019.

KLASA:112-05/19-01/94
URBROJ:2158/27-19-01
U Antunovcu 15.11.2019.

 

                                                                                               Tomislav Duk, prof.

                                                                                                        ravnatelj