NATJEČAJI ZA ZAPOŠLJAVANJE

OBJAVLJENO 9. listopada 2020.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 , 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i članka 4. i 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi „Antunovac“ ravnatelj Osnovne škole „Antunovac“, Školska ulica 15, 31216 Antunovac raspisuje

                                  NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

MJESTO RADA: Osnovna škola „Antunovac“, Školska ulica 15, 31216 Antunovac

RADNO MJESTO ZA KOJE SE RASPISUJE NATJEČAJ: UČITELJ/ICA INFORMATIKE

BROJ IZVRŠITELJA: 1 izvršitelj

TJEDNO RADNO VRIJEME: 40 sati tjedno.

TRAJANJE UGOVORA O RADU: Ugovor se sklapa na neodređeno radno vrijeme.

PROBNI RAD: 2 mjeseca

UVJETI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA: Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa kandidati trebaju ispunjavati i uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 , 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019). Zapreke zasnivanja radnog odnosa u školi navedene su u članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 , 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20).

DOKUMENTI I PRILOZI KOJIMA SE DOKAZUJE ISPUNJENOST UVJETA I KOJE JE POTREBNO PRILOŽITI U PRIJAVI NA NATJEČAJ:

 1.   Prijavu na natječaj vlastoručno potpisanu;
 2.   Životopis vlastoručno potpisan;
 3.   Presliku dokaza o stručnoj spremi (diplomu ili potvrdu fakulteta o stručnojspremi);
 4.   Preslikudomovnice;
 5.   Presliku rodnog lista;
 6.   Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 2 mjeseca radi dokazivanja nepostojanja zapreka za zasnivanje radnog odnosa;
 7.   Elektronički zapis (potvrda) o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO (ne starije od 2 mjeseca).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici.

NAPOMENA ZA KANDIDATE S PRAVOM PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU: Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ispunjavanju uvjeta za pravo na koje se poziva.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti temeljem članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17. i 98/19.) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti odgovarajuće dokaze kojima dokazuju ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, a koji su sadržani u članku 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br 121/17. i 98/19.).

Popis dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br 121/17. i 98/19.) navedeni su i nalaze se na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

TESTIRANJE KANDIDATA: Sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi „Antunovac“ za kandidate na natječaju obvezno je testiranje. Zadovoljavanje kriterija testiranja preduvjet je za zasnivanje radnog odnosa. Zadovoljavanje kriterija testiranja preduvjet je za zasnivanje radnog odnosa.

Područja provjere kandidata, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje, vrijeme i mjesto održavanja testiranja te rok za objavu vremena i mjesta testiranja bit će objavljeni na web stranici Škole na poveznici:

http://www.osantunovac.hr/hr/9830/testiranje-kandidata/

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA: 8 dana od dana objave natječaja

NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVE: Prijave na natječaj mogu se dostaviti isključivo poštom ili elektroničkom poštom uz naznaku „za natječaj za radno mjesto učitelj/ica informatike„. Prijave koje se dostavljaju elektroničkom poštom u predmetu e-maila trebaju sadržavati naznaku „za natječaj informatika“ i priloge i dokumente isključivo u .pdf formatu pri čemu životopis i prijava na natječaj trebaju biti skenirani ili fotografirani s vidljivim vlastoručnim potpisom i priloženi u .pdf formatu. Osobna dostava prijave na natječaj u školu nije moguća zbog epidemioloških prilika.

ADRESA ZA DOSTAVU PRIJAVA POŠTOM: Osnovna škola „Antunovac“, Školska ulica 15, 31216 Antunovac

E-MAIL ADRESA ZA DOSTAVU PRIJAVA: ured@os-antunovac.skole.hr

VRIJEME I NAČIN OBJAVE REZULTATA NATJEČAJA: Rezultati natječaja bit će objavljeni u roku od 15 dana od dana davanja suglasnosti školskog odbora ravnatelju za zapošljavanje odabranog kandidata. Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Škole na poveznici

http://www.osantunovac.hr/hr/1862/rezultati-natjecaja/

OSTALE NAPOMENE UZ NATJEČAJ:

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola (čl. 13 st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova).

Kandidatom na natječaju smatrat će se samo osoba koja je podnijela pravodobnu i potpunu prijavu na način utvrđen ovim natječajem te ispunjava sve formalne uvjete iz natječaja.

Način i postupak odabira kandidata na natječaju propisan je Pravilnikom o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi „Antunovac“ koji se nalazi na poveznici https://drive.google.com/file/d/1LTiwjOOmkpLZfiszv1dtw8hLcJnvp2Rz/view

Podatci koje Osnovna škola „Antunovac“ prikupi od kandidata tijekom natječajnog postupka koristit će se i dalje obrađivati u skladu s propisima koji reguliraju daljnju obradu osobnih podataka. Podnošenjem prijave na natječaj smatra se da je kandidat suglasan da se njegovi podatci obrađuju samo u potrebnom obimu i u svrhu potrebe natječaja od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja.

KLASA:112-05/20-01/2
URBROJ: 2158/27-20/01
U Antunovcu 9. listopada 2020.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBJAVLJENO 9. listopada 2020.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 , 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i članka 4. i 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi „Antunovac“ ravnatelj Osnovne škole „Antunovac“, Školska ulica 15, 31216 Antunovac raspisuje

                                  NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

MJESTO RADA: Osnovna škola „Antunovac“, Školska ulica 15, 31216 Antunovac

RADNO MJESTO ZA KOJE SE RASPISUJE NATJEČAJ: UČITELJ/ICA PRIRODE I BIOLOGIJE

BROJ IZVRŠITELJA: 1 izvršitelj

TJEDNO RADNO VRIJEME: 8 sati tjedno.

TRAJANJE UGOVORA O RADU: Ugovor se sklapa na neodređeno radno vrijeme.

PROBNI RAD: 2 mjeseca

UVJETI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA: Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa kandidati trebaju ispunjavati i uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019). Zapreke zasnivanja radnog odnosa u školi navedene su u članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 , 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20).

DOKUMENTI I PRILOZI KOJIMA SE DOKAZUJE ISPUNJENOST UVJETA I KOJE JE POTREBNO PRILOŽITI U PRIJAVI NA NATJEČAJ:

 1.   Prijavu na natječaj vlastoručno potpisanu;
 2.   Životopis vlastoručno potpisan;
 3.   Presliku dokaza o stručnoj spremi (diplomu ili potvrdu fakulteta o stručnojspremi);
 4.   Preslikudomovnice;
 5.   Presliku rodnog lista;
 6.   Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 2 mjeseca radi dokazivanja nepostojanja zapreka za zasnivanje radnog odnosa;
 7.   Elektronički zapis (potvrda) o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO (ne starije od 2 mjeseca).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici.

NAPOMENA ZA KANDIDATE S PRAVOM PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU: Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ispunjavanju uvjeta za pravo na koje se poziva.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti temeljem članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17. i 98/19) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti odgovarajuće dokaze kojima dokazuju ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, a koji su sadržani u članku 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br 121/17. i 98/19.).

Popis dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br 121/17. i 98/19.) navedeni su i nalaze se na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

TESTIRANJE KANDIDATA: Sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi „Antunovac“ za kandidate na natječaju obvezno je testiranje. Zadovoljavanje kriterija testiranja preduvjet je za zasnivanje radnog odnosa. Zadovoljavanje kriterija testiranja preduvjet je za zasnivanje radnog odnosa.

Područja provjere kandidata, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje, vrijeme i mjesto održavanja testiranja te rok za objavu vremena i mjesta testiranja bit će objavljeni na web stranici Škole na poveznici:

http://www.osantunovac.hr/hr/9830/testiranje-kandidata/

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA: 8 dana od dana objave natječaja

NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVE: Prijave na natječaj mogu se dostaviti isključivo poštom ili elektroničkom poštom uz naznaku „za natječaj za radno mjesto učitelj/ica prirode i biologije„. Prijave koje se dostavljaju elektroničkom poštom u predmetu e-maila trebaju sadržavati naznaku „za natječaj priroda i biologija“ i priloge i dokumente isključivo u .pdf formatu pri čemu životopis i prijava na natječaj trebaju biti skenirani ili fotografirani s vidljivim vlastoručnim potpisom i priloženi u .pdf formatu. Osobna dostava prijave na natječaj u školu nije moguća zbog epidemioloških prilika.

ADRESA ZA DOSTAVU PRIJAVA POŠTOM: Osnovna škola „Antunovac“, Školska ulica 15, 31216 Antunovac

E-MAIL ADRESA ZA DOSTAVU PRIJAVA: ured@os-antunovac.skole.hr

VRIJEME I NAČIN OBJAVE REZULTATA NATJEČAJA: Rezultati natječaja bit će objavljeni u roku od 15 dana od dana davanja suglasnosti školskog odbora ravnatelju za zapošljavanje odabranog kandidata. Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Škole na poveznici

http://www.osantunovac.hr/hr/1862/rezultati-natjecaja/

OSTALE NAPOMENE UZ NATJEČAJ:

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola (čl. 13 st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova).

Kandidatom na natječaju smatrat će se samo osoba koja je podnijela pravodobnu i potpunu prijavu na način utvrđen ovim natječajem te ispunjava sve formalne uvjete iz natječaja.

Način i postupak odabira kandidata na natječaju propisan je Pravilnikom o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi „Antunovac“ koji se nalazi na poveznici https://drive.google.com/file/d/1LTiwjOOmkpLZfiszv1dtw8hLcJnvp2Rz/view

Podatci koje Osnovna škola „Antunovac“ prikupi od kandidata tijekom natječajnog postupka koristit će se i dalje obrađivati u skladu s propisima koji reguliraju daljnju obradu osobnih podataka. Podnošenjem prijave na natječaj smatra se da je kandidat suglasan da se njegovi podatci obrađuju samo u potrebnom obimu i u svrhu potrebe natječaja od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja.

KLASA:112-05/20-01/3
URBROJ: 2158/27-20/01
U Antunovcu 9. listopada 2020.