ZAHTJEVI ZA E-TAJNIŠTVO

Zahtjev za izdavanje nekog dokumenata elektroničkim putem potrebno je poslati ne e-mail adresu škole ured@os-antunovac.skole.hr 

Elektronički izdan i potpisan dokument dostavlja se u PDF formatu na e-mail adresu koja je u zahtjevu navedena kao e-mail adresa za dostavu dokumenta.

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka Osnovna škola "Antunovac" kao pravna osoba s javnim ovlastima u svrhu obavljanja zakonom definirane javne djelatnosti prikuplja i obrađuje osobne podatke stranaka koje se koriste javnim uslugama koje škola kao javna institucija pruža. 

Osobni podatci koje stranka dostavlja školi prikupljaju se i obrađuju isključivo za potrebu ostvarivanja nekog od dolje navedenih prava i u druge svrhe ne mogu se koristiti.

Osobni podatci koje stranka dostavlja školi obrađuju se i čuvaju na način propisan Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka i čuvaju se u arhivi škole sukladno propisima kojima je utvrđen način obrade, čuvanja i vremenski rok čuvanja dokumenata izdanih na temelju javne ovlasti koje ima škola.

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka osoba koja školi ustupa osobne podatke ima pravo biti informirana na koji način se njeni osobni podatci obrađuju i čuvaju i o vremenskom roku čuvanja podataka te na temelju kojih zakonskih propisa se vrši prikupljanje i obrada osobnih podataka.

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka, osoba koja školi ustupa osobne podatke ima pravo uputiti školi zahtjev za brisanje osobnih podataka nakon isteka zakonskog roka u kojem se ti osobni podatci moraju čuvati.

1. Zahtjev za izdavanje potvrde o upisu djeteta u osnovnu školu treba sadržavati:

a) Ime, prezime i OIB roditelja/skrbnika učenika škole za kojeg se traži izdavanje potvrde;

b) Ime i prezime, razred i OIB djeteta (učenika škole) za kojeg se traži izdavanje potvrde;

c) Razlog zbog kojeg se traži izdavanje potvrde o upisu djeteta;

d) E-mail adresu na koju će se dostaviti tražena potvrda.

Potvrda o upisu izdaje se za tekuću školsku godinu.

 

2. Zahtjev za izdavanje Rješenja o potpunom ili djelomičnom oslobađanju učenika od nastave TZK treba nasloviti na Učiteljsko vijeće i treba sadržavati:

a) Ime, prezime i OIB roditelja/skrbnika učenika škole za kojeg se traži oslobođenje od nastave TZK;

b) Ime i prezime, razred i OIB djeteta (učenika škole) za kojeg se traži oslobođenje od nastave TZK;

c) Prijedlog liječnika primarne zdravstvene zaštite ili liječnika školske medicine o djelomičnom ili potpunom oslobađanju učenika od nastave TZK - skeniran u PDF formatu;

d) E-mail adresu na koju će se dostaviti Rješenje.

Rješenje o potpunom ili djelomičnom oslobađanju učenika od nastave TZK izdaje se za tekuću školsku godinu.

 

3. Zahtjev za izdavanje Rješenja o odobrenju prestanka pohađanja izbornog predmeta treba nasloviti na Učiteljsko vijeće i treba sadržavati:

a) Ime, prezime i OIB roditelja/skrbnika učenika škole za kojeg se traži odobrenje prestanka pohađanja izbornog predmeta;

b) Ime i prezime, razred i OIB djeteta (učenika škole) za kojeg se traži odobrenje prestanka pohađanja izbornog predmeta;

c) Naziv izbornog predmeta za koje se traži odobrenje prestanka pohađanja (ili više njih ako se radi o više izbornih predmeta);

d) Opravdani razlog za odobrenje prestanka pohađanja izbornog predmeta;

e) E-mail adresu za dostavu Rješenja.

Zahtjev se može predati isključivo do 15. kolovoza tekuće godine za sljedeću školsku godinu.

 

4. Zahtjev za izdavanje Rješenja o odobrenju izostanka s nastave duljem od 3 dana treba sadržavati:

a) Ime, prezime i OIB roditelja/skrbnika učenika škole za kojeg se traži odobrenje izostanka;

b) Ime i prezime, razred i OIB djeteta (učenika škole) za kojeg se traži odobrenje izostanka;

c) Razlog zbog kojeg se traži odobrenje izostanka iz škole;

d) Datum od kojeg će učenik izostati iz škole i predviđeno trajanje izostanka u danima;

e) E-mail adresu na koju će se dostaviti Rješenje.

Zahtjev za izostanak iz škole od 3 do 6 dana nasloviti na ravnatelja Škole, a zahtjev za izostanak učenika više od 6 dana na Učiteljsko vijeće.

Zahtjev dostaviti najmanje 5 dana prije predviđenog datuma izostanka učenika iz škole.

 

5. Zahtjev za izdavanje Rješenja o odobrenju predmetnog ili razrednog ispita treba nasloviti na razredno vijeće razreda koji učenik polazi i treba sadržavati:

a) Ime, prezime i OIB roditelja/skrbnika učenika škole za kojeg se traži odobrenje predmetnog ili razrednog ispita;

b) Ime i prezime, razred i OIB djeteta (učenika škole) za kojeg se traži odobrenje predmetnog ili razrednog ispita;

c) Opravdani razlog zbog kojeg se traži predmetni ili razredni ispit sukladno članku 103. Statuta Osnovne škole „Antunovac“;

d) Predmet/e iz kojih se traži polaganje predmetnog ispita (za predmetni ispit);

e) E-mail adresu na koju će se dostaviti Rješenje.

Zahtjev za izdavanje Rješenja o odobrenju predmetnog ili razrednog ispita treba podnijeti najkasnije 3 tjedna prije završetka nastavne godine.

 

6. Prigovor na Odluku o izricanju pedagoške mjere treba nasloviti na ravnatelja Škole i treba sadržavati:

a) Ime, prezime i OIB roditelja/skrbnika učenika škole za kojeg se podnosi prigovor;

b) Ime i prezime, razred i OIB djeteta (učenika škole) za kojeg se podnosi prigovor;

c) Urudžbeni broj, klasa i datum izdavanja Odluke o pedagoškoj mjeri za koju se podnosi prigovor;

d) Razlozi zbog kojih se podnosi prigovor sukladno Pravilniku o kriterijima za izricanje pedagoških mjera;

e) E-mail adresu na koju će se dostaviti odgovor.

 

7. Zahtjev za izdavanje potvrde o nepostojanju dokumentacije o završetku školovanja – podnose osobe koje su završile osnovnu školu do 1991. godine i koji nemaju dokumente o završetku osnovnog školovanja u Osnovnoj školi „Antunovac“. Zahtjev treba sadržavati:

a) Ime, prezime i OIB osobe koja podnosi zahtjev;

b) Godina u kojoj je osoba koja podnosi zahtjev završila 8. razred;

c) Razlog zbog kojeg se podnosi zahtjev;

d) E-mail adresu na koju će se dostaviti potvrda.

 

8. Zahtjev za izdavanjem potvrde o vrsti i trajanju zaposlenja – podnose bivši djelatnici škole. Zahtjev treba sadržavati:

a) Ime, prezime i OIB osobe koja podnosi zahtjev;

b) Razdoblje u kojem je osoba koja podnosi zahtjev bila u radnom odnosu u školi;

c) Razlog zbog kojeg se podnosi zahtjev;

d) E-mail adresu na koju će se dostaviti potvrda.

 

9. Zahtjev za prijepis ocjena učenika – izdaje se samo određenim institucijama (školi u koju je učenik preseljen ili je prešao, uredu državne uprave, MZO)

 

10. Zahtjev/zamolba za izdavanje ostalih rješenja/odluka/potvrda trebaju sadržavati:

a) Ime, prezime i OIB roditelja/skrbnika učenika škole za kojeg se podnosi zahtjev;

b) Ime i prezime, razred i OIB djeteta (učenika škole) za kojeg se podnosi zahtjev;

c) Navesti za što se podnosi zahtjev/zamolba;

d) Razlozi zbog kojih se podnosi zahtjev/zamolba;

e) Dokumenti (skenirani u PDF formatu i priloženi u e-mailu) na temelju kojih se podnosi zahtjev/zamolba (ako postoje i ako su relevantni za rješavanje predmeta);

f) E-mail adresu na koju će se dostaviti rješenje/odluka/potvrda.