TESTIRANJE KANDIDATA

OBJAVLJENO 27.1.2023.

OBAVIJEST KANDIDATIMA O REZULTATIMA PISANOG TESTIRANJA NA NATJEČAJU ZA PSIHOLOGA/INJU

Datum održavanja testiranja: 27.1.2023.

Ukupno kandidata koji su pristupili pisanom testiranju: 1

Ukupno kandidata koji nisu pristupili testiranju: 3

Svi kandidati obaviješteni su o pisanom testiranju na način koji je naveden u tekstu natječaja. Kandidati koji su putem web stranice Škole obaviješteni da pristupe pisanom testiranju, a nisu pristupili, ne smatraju se više kandidatima na natječaju.

Kandidati koji su pristupili pisanom testiranju ostvarili su sljedeći rezultat:

ŠIFRA KANDIDATA               OSTVARENI BROJ BODOVA

220896                                                 30

Kandidat koji je pristupio pisanoj provjeri ima pravo uvida u svoj pisani rad i podnošenje prigovora Povjerenstvu na način bodovanja u roku od 2 dana od dana objave rezultata pisane provjere. Uvid upisani rad i podnošenje prigovora vrši se prije razgovora s ravnateljem dana 30.1.2023.

Kandidat koji je pristupio testiranju pod šifrom 220896 ostvario je dovoljan broj bodova. Stoga se poziva na razgovor s ravnateljem koji će se održati u PONEDJELJAK 30.1.2023. u 10.00 sati u Osnovnoj školi "Antunovac", Školska ulica 15, Antunovac.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBJAVLJENO 23.1.2023. 

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata na natječaju za psihologa/inju utvrdilo je listu kandidata koji se pozivaju na testiranje nakon pregleda natječajne dokumentacije kandidata koje su pristigle elektroničkom poštom, predane osobno u tajništvo škole ili pristigle zemaljskom poštom zaključno do 12.30 sati dana 23.1.2023. s datumom slanja prije isteka natječaja.

Na testiranje se pozivaju kandidati koji ispunjavaju

-sve formalne uvjete iz natječaja (vlastoručno potpisana zamolba, vlastoručno potpisan životopis, elektroničkom poštom dostavljeni dokumenti isključivo u .pdf formatu, zamolba i životopis dostavljeni elektroničkom poštom potpisani digitalno, predani svi traženi dokumenti na vrijeme);

-uvjete iz članka 105., stavak 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09,92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 136/14, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22);

-imaju potrebne kvalifikacije na temelju članka 29., stavak b) Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN br. 6/2019 i 75/2020).

Za dokazivanje uvjeta iz članka 105., stavak 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi bilo je potrebno priložiti diplomu ili potvrdu o diplomi ili drugi odgovarajući dokaz o stručnoj spremi i potvrdu o položenoj pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičkoj izobrazbi.

Povjerenstvo je utvrdilo da 4 kandidata koji su podnijeli zamolbu ne ispunjavaju uvjete natječaja – nisu priložili potvrdu o položenoj pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičkoj izobrazbi i više se ne smatraju kandidatima na natječaju.

Kandidati koji ispunjavaju propisane uvjete i koji se pozivaju na testiranje su:

Mihaela Korman

Helena Timko

Ivana Janković

Dora Vuković

Pisano testiranje kandidata održat će se u PETAK 27. siječnja 2023. godine s početkom u 10.00 sati u Osnovnoj školi „Antunovac“, Školska ulica 15, Antunovac.

Kandidati su na testiranje obvezni ponijeti osobnu iskaznicu radi identifikacije i kemijsku olovku plave boje.

Kandidat koji ne pristupi testiranju ne smatra se više kandidatom na natječaju.

Ispit se piše 90 minuta. Ispit sadrži 3 pitanja esejskog tipa i područja provjere na temelju sljedeće literature:

1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi sa svim važećim izmjenama i dopunama

2. Statut Osnovne škole „Antunovac“ (na web stranici škole)

3. Pravilnik o radu Osnovne škole „Antunovac“ (na web stranici škole)

4. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera sa svim važećim izmjenama i dopunama

5. Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (sa svim važećim izmjenama i dopunama)

6. Standardi rada psihologa u osnovnim i srednjim školama (web stranica Hrvatske psihološke komore)

7. Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju sa svim važećim izmjenama i dopunama

8. Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima (web stranica Škole)

9. Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima (web stranica Škole)

10. Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja (web stranica Škole)

11. Protokol o pokretanju psiholoških kriznih intervencija u sustavu odgoja i obrazovanja (web stranica Škole)