NATJEČAJI ZA ZAPOŠLJAVANJE

OBJAVLJENO 19.1.2024.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 , 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 i 156/23.) i članka 4. i 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi „Antunovac“ ravnatelj Osnovne škole „Antunovac“, Školska ulica 15, 31216 Antunovac raspisuje

                                        NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

MJESTO RADA: Osnovna škola „Antunovac“, Školska ulica 15, 31216 Antunovac

RADNO MJESTO ZA KOJE SE RASPISUJE NATJEČAJ: UČITELJ/ICA INFORMATIKE

BROJ IZVRŠITELJA: 1 izvršitelj

TJEDNO RADNO VRIJEME: 40 sati tjedno

TRAJANJE UGOVORA O RADU: Ugovor se sklapa na ODREĐENO radno vrijeme zbog zamjene djelatnice na porodiljnom dopustu.

PROBNI RAD: 2 mjeseca

UVJETI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA: Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa kandidati trebaju ispunjavati i uvjete propisane člankom 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 , 07/17, 68/18, 64/20, 151/22 i 156/23.) i člankom 14. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019 i 75/2020).

DOKUMENTI I PRILOZI KOJIMA SE DOKAZUJE ISPUNJENOST UVJETA I KOJE JE POTREBNO PRILOŽITI U PRIJAVI NA NATJEČAJ:

 1. Prijavu na natječaj vlastoručno ili digitalno potpisanu certifikatom s eOsobne;
 2. Životopis vlastoručno ili digitalno potpisan certifikatom s eOsobne;
 3. Presliku dokaza o stručnoj spremi za Informatiku (diplomu ili potvrdu fakulteta o stručnojspremi);
 4. Preslikudomovnice;
 5. Presliku rodnog lista;
 6. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 2 mjeseca;
 7. Elektronički zapis (potvrda) o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO (ne starije od 2 mjeseca).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici.

NAPOMENA ZA KANDIDATE S PRAVOM PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU: Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ispunjavanju uvjeta za pravo na koje se poziva.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti temeljem članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19, 84/21. i 156/23.) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti odgovarajuće dokaze kojima dokazuju ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, a koji su sadržani u članku 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23.). Popis dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br 121/17, 98/19, 84/21. i 156/23.) navedeni su i nalaze se na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

TESTIRANJE KANDIDATA: Sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi „Antunovac“ za kandidate na natječaju obvezno je testiranje. Područja provjere kandidata, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje, vrijeme i mjesto održavanja testiranja te rok za objavu vremena i mjesta testiranja bit će objavljeni na web stranici Škole na poveznici:

http://www.osantunovac.hr/hr/9830/testiranje-kandidata/

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA: 8 dana od dana objave natječaja

NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVE: Prijave na natječaj mogu se dostaviti osobno u tajništvo Škole, poštom ili elektroničkom poštom uz naznaku „za natječaj za radno mjesto učitelj/ica Informatike“. Prijave koje se dostavljaju elektroničkom poštom u predmetu e-maila trebaju sadržavati naznaku „za natječaj – Informatika“ i priloge i dokumente isključivo u .pdf formatu. Prilozi i dokumenti dostavljeni u drugom formatu datoteke neće se uzimati u obzir. Prijava na natječaj i životopis kandidata koji se dostavljaju elektroničkom poštom trebaju isključivo biti potpisani elektroničkim (digitalnim) potpisom putem certifikata s osobne iskaznice kandidata.

ADRESA ZA DOSTAVU PRIJAVA POŠTOM ILI OSOBNO: Osnovna škola „Antunovac“, Školska ulica 15, 31216 Antunovac

E-MAIL ADRESA ZA DOSTAVU PRIJAVA: ured@os-antunovac.skole.hr

VRIJEME I NAČIN OBJAVE REZULTATA NATJEČAJA: Rezultati natječaja bit će objavljeni u roku od 15 dana od dana davanja suglasnosti školskog odbora ravnatelju za zapošljavanje odabranog kandidata. Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Škole na poveznici

http://www.osantunovac.hr/hr/1862/rezultati-natjecaja/

OSTALE NAPOMENE UZ NATJEČAJ:

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola (čl. 13 st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova).

Kandidatom na natječaju smatrat će se samo osoba koja je podnijela pravodobnu i potpunu prijavu na način utvrđen ovim natječajem te ispunjava sve formalne uvjete iz natječaja.

Način i postupak odabira kandidata na natječaju propisan je Pravilnikom o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi „Antunovac“ koji se nalazi na poveznici http://www.osantunovac.hr/hr/1677/pravilnici-skole/

Podatci koje Osnovna škola „Antunovac“ prikupi od kandidata tijekom natječajnog postupka koristit će se i dalje obrađivati u skladu s propisima koji reguliraju daljnju obradu osobnih podataka. Podnošenjem prijave na natječaj smatra se da je kandidat suglasan da se njegovi podatci obrađuju samo u potrebnom obimu i u svrhu potrebe natječaja od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja.

KLASA: 104-10/24-01/1

URBROJ: 2158/128-24-01

DATUM: 19.1.2024.

_________________________________________________________________________

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 , 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 i 156/23.) i članka 4. i 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi „Antunovac“ ravnatelj Osnovne škole „Antunovac“, Školska ulica 15, 31216 Antunovac raspisuje

                                        NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

MJESTO RADA: Osnovna škola „Antunovac“, Školska ulica 15, 31216 Antunovac

RADNO MJESTO ZA KOJE SE RASPISUJE NATJEČAJ: UČITELJ/ICA MATEMATIKE I INFORMATIKE

BROJ IZVRŠITELJA: 1 izvršitelj

TJEDNO RADNO VRIJEME: 40 sati tjedno

TRAJANJE UGOVORA O RADU: Ugovor se sklapa na ODREĐENO radno vrijeme zbog zamjene djelatnice na porodiljnom dopustu.

PROBNI RAD: 2 mjeseca

UVJETI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA: Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa kandidati trebaju ispunjavati i uvjete propisane člankom 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 , 07/17, 68/18, 64/20, 151/22 i 156/23.) i člankom 14. Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019 i 75/2020).

DOKUMENTI I PRILOZI KOJIMA SE DOKAZUJE ISPUNJENOST UVJETA I KOJE JE POTREBNO PRILOŽITI U PRIJAVI NA NATJEČAJ:

 1. Prijavu na natječaj vlastoručno ili digitalno potpisanu certifikatom s eOsobne;
 2. Životopis vlastoručno ili digitalno potpisan certifikatom s eOsobne;
 3. Presliku dokaza o stručnoj spremi za Matematiku i Informatiku (diplomu ili potvrdu fakulteta o stručnojspremi);
 4. Preslikudomovnice;
 5. Presliku rodnog lista;
 6. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 2 mjeseca;
 7. Elektronički zapis (potvrda) o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO (ne starije od 2 mjeseca).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici.

NAPOMENA ZA KANDIDATE S PRAVOM PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU: Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ispunjavanju uvjeta za pravo na koje se poziva.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti temeljem članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23.) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti odgovarajuće dokaze kojima dokazuju ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, a koji su sadržani u članku 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23.). Popis dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23.) navedeni su i nalaze se na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj  84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

TESTIRANJE KANDIDATA: Sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi „Antunovac“ za kandidate na natječaju obvezno je testiranje. Područja provjere kandidata, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje, vrijeme i mjesto održavanja testiranja te rok za objavu vremena i mjesta testiranja bit će objavljeni na web stranici Škole na poveznici:

http://www.osantunovac.hr/hr/9830/testiranje-kandidata/

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA: 8 dana od dana objave natječaja

NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVE: Prijave na natječaj mogu se dostaviti osobno u tajništvo Škole, poštom ili elektroničkom poštom uz naznaku „za natječaj za radno mjesto učitelj/ica Matematike i Informatike“. Prijave koje se dostavljaju elektroničkom poštom u predmetu e-maila trebaju sadržavati naznaku „za natječaj – Matematika i Informatika“ i priloge i dokumente isključivo u .pdf formatu. Prilozi i dokumenti dostavljeni u drugom formatu datoteke neće se uzimati u obzir. Prijava na natječaj i životopis kandidata koji se dostavljaju elektroničkom poštom trebaju isključivo biti potpisani elektroničkim (digitalnim) potpisom putem certifikata s osobne iskaznice kandidata.

ADRESA ZA DOSTAVU PRIJAVA POŠTOM ILI OSOBNO: Osnovna škola „Antunovac“, Školska ulica 15, 31216 Antunovac

E-MAIL ADRESA ZA DOSTAVU PRIJAVA: ured@os-antunovac.skole.hr

VRIJEME I NAČIN OBJAVE REZULTATA NATJEČAJA: Rezultati natječaja bit će objavljeni u roku od 15 dana od dana davanja suglasnosti školskog odbora ravnatelju za zapošljavanje odabranog kandidata. Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Škole na poveznici

http://www.osantunovac.hr/hr/1862/rezultati-natjecaja/

OSTALE NAPOMENE UZ NATJEČAJ:

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola (čl. 13 st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova).

Kandidatom na natječaju smatrat će se samo osoba koja je podnijela pravodobnu i potpunu prijavu na način utvrđen ovim natječajem te ispunjava sve formalne uvjete iz natječaja.

Način i postupak odabira kandidata na natječaju propisan je Pravilnikom o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi „Antunovac“ koji se nalazi na poveznici http://www.osantunovac.hr/hr/1677/pravilnici-skole/

Podatci koje Osnovna škola „Antunovac“ prikupi od kandidata tijekom natječajnog postupka koristit će se i dalje obrađivati u skladu s propisima koji reguliraju daljnju obradu osobnih podataka. Podnošenjem prijave na natječaj smatra se da je kandidat suglasan da se njegovi podatci obrađuju samo u potrebnom obimu i u svrhu potrebe natječaja od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja.

KLASA: 104-10/24-01/2

URBROJ: 2158/128-24-01

DATUM: 19.1.2024.